by Prof. Leena Jose T.

സ്ത്രീ ബോധോദയത്തിന്റെ (Women Enlightenment) ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഒരു സെമിനാറിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രശസ്തനായ ഒരു പ്രഫസർ സദസ്സിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. Gender Equity ആണ് ശരി, Gender Equality അല്ല എന്നു വളരെ ഉറപ്പോടെ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Gender, Gender Equity, Gender Equality – ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ സമൂഹത്തിൽ ഇനിയുമെത്ര വ്യക്തമാകാനിരിക്കുന്നു. പഴയ തലമുറയിലെ പലരും ‘തുല്യത ‘ എന്ന ആശയത്തിൽ മുന്നേറുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ശീലമെന്നതുപോലെ പഴയ വിചാര മാതൃകകളും ആചാരരീതികളും നയസമീപനങ്ങളും അവർ പിന്തുടർന്നുപോരികയും ചെയ്യുന്നു.

Equity വരെ ആകാം; Equality വേണ്ടേവേണ്ട എന്നു ധാരാളം പുരുഷന്മാർ മാത്രമല്ല പല സ്ത്രീകളും പറയുന്നുണ്ട്. Equality സാധ്യമല്ല എന്ന മുൻധാരണയിലാണ് അബോധപൂർവ്വ മെങ്കിലും അവരുടെ ചിന്ത നങ്കൂരമുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Where equality is the end goal, equity is one of the means to reach there.
Equity is about giving people what they need in order to make things fair.
Equality is what every human being deserves, to live a human life.
Equity only ensures that everyone has the same chance of getting there.
Equality as the actualization of this chance should be the goal in sight.

എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ സംവരണം പോലുള്ള equity measures അനിവാര്യമാണ്. തുല്യതയിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് അപ്രസക്തവും അനാവശ്യവുമാവുക.

Equality is undermined when equity is projected as the end goal. It is undermined when a person’s or group’s human rights and social needs are not taken into account. And the argument that equality is impossible is based on archaic religious lessons and outdated biological and psychological texts written within those matrices.

ഇക്വിറ്റിയെയും ഈക്വാലിറ്റിയെയും തലനാരിഴകീറി പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെതന്നെ ആത്മബോധം കൈവന്നു വളർന്ന പുതുതലമുറ, തുല്യതാബോധത്തോടെ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കൈകോർത്തു പോകുന്നതു കാണുക.

മനുഷ്യതുല്യതയുടെ വണ്ടി ത്വരിതവേഗത്തിൽ (accelerated speed) മുന്നോട്ടുതന്നെ ഓടുന്നു. നമുക്കു സമാധാനിക്കാം. ആ ഒരു സമാധാനത്തോടെ ഒന്നു കൂടി പറയട്ടെ: Equity ജീവകാരുണ്യം പോലെ ഒരു ധാർമികനീതി(moral justice) ആണ്. Equality മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന സാമൂഹിക നീതിയും. “The quality of being fair & impartial” എന്നതാണ് ഓക്സ്ഫഡ് നിഘണ്ടുവിലെ equity. ന്യായവും പക്ഷപാതരഹിതവും.

എന്നാൽ ന്യായത്തിനും മേലാണു നീതി. അനീതി ഉള്ളിടത്തു പക്ഷപാതരാഹിത്യം പോരാ, നീതി നിഷേധിക്കക്കപ്പെട്ടവരുടെ പക്ഷം ചേരുകതന്നെ വേണം – അയാൾ മനുഷൃനാണെങ്കിൽ. അതാണു നീതി.

ഈ നീതിയുടെ തുലാസ്സിലാണ് equity-യും equality-യും വേർതിരിയുന്നത്. അല്ലാതെ ന്യായത്തിന്റെ തുലാസ്സിലല്ല. നീതിന്യായം എന്നു ചുമ്മാതങ്ങു ചേർത്തുപറഞ്ഞു ശീലിച്ചതുകൊണ്ടു കൂടിയാണു പലർക്കും ഇക്വിറ്റിയും ഈക്വാലിറ്റിയും യഥാവിധി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെപോകുന്നത്.

Cover image by Priscilla Du Preez / Unsplash

Join the Conversation

9 Comments

  1. വളരെ ശരിയാണ്. Equity എന്നത് ഓവർ വിയർപ്പ് ഓഹരി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കാണുന്നു. Equality ക്ക് സമത്വം തുല്യതയെന്നും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞതു പോലെ equality ലേയ്ക്ക് ഉള്ള വഴി മാത്രമാണ്equity. ഈ വിഷയത്തിൽ നല്ലൊരു വിശകലനം ഈ കുറിപ്പ് നൽകുന്നു🙏👍

  2. Well said…and quite true…Kerala, as a society, has progressed quite a lot in gender equality compared to other states, especially North India…

    But I feel that there is a patriarchal / religious underbelly in our society that is trying hard to maintain status quo…The fight has only begun…

  3. Endeavouring to attain equality for women is a very good thing. But, it should not be restricted to women only. The underprivileged, irrespective of sex, should get social equity.

  4. Dear Leena, what you have said is very true. The present generation is already following equality. But still we miles to go to reach that state and I am sure your enlightening views will speed it up. 👌🙏💕

  5. It is good to strive for equality for women. Let’s strive get equality for everyone, i.e., for all the underprivileged also.

  6. Dear Leena, I am so happy to understand the difference between equity and equality. Yes, the present generation is well aware of their rights but we have miles to go for everyone to accept it. Enlightening messages of people like you will surely accelerate it. Thanks a lot. 💕👌🙏

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *