സോദരർ സർവരും“: സർവമത – സർവകക്ഷി സാഹോദര്യത്തിലേക്ക് ഒരു ചുവട്: സാഹോദര്യത്തെയും സാമൂഹിക സൗഹൃദത്തെയും കുറിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ സാമൂഹിക ചാക്രിക ലേഖനം – ഫ്രത്തെല്ലി തൂത്തി (Fratelli tutti). സാരസംഗ്രഹം 10 ചിത്രങ്ങളിൽ.
Download Fratelli Tutti Malayalam Infographic Version PDF file

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *