ഇക്വിറ്റിയും ഈക്വാലിറ്റിയും / Equity & Equality

സ്ത്രീ ബോധോദയത്തിന്റെ (Women Enlightenment) ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഒരു സെമിനാറിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രശസ്തനായ ഒരു പ്രഫസർ സദസ്സിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. Gender Equity ആണ് ശരി, Gender Equality അല്ല എന്നു വളരെ ഉറപ്പോടെ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. Gender, Gender Equity, Gender Equality – ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ സമൂഹത്തിൽ ഇനിയുമെത്ര വ്യക്തമാകാനിരിക്കുന്നു. പഴയ തലമുറയിലെ പലരും ‘തുല്യത ‘ എന്ന ആശയത്തിൽ മുന്നേറുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ശീലമെന്നതുപോലെ പഴയ വിചാര മാതൃകകളും ആചാരരീതികളും നയസമീപനങ്ങളും അവർ പിന്തുടർന്നുപോരികയും ചെയ്യുന്നു. …