സിമ്പിൾ ഫെയ്ത്തിന്റെ യുഗം – The Church in the Emerging World 3.0 [Part 3]

വ്യൂസ്‌പേപ്പർ ടീം

[Part 3 of 3. Part 1 ഈ ലിങ്കിൽ വായിക്കാം. Part 2 ഈ ലിങ്കിൽ.]

3.1
പുതിയ ലോകത്തിൽ ഇനി ലളിതമായ വിശ്വാസമാണ് ഉണ്ടാവുക. സിമ്പിൾ ഫെയ്ത്ത്! ദൈവശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക പദങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകാത്ത വിശ്വാസം.

ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്കു കരുണാർദ്രസ്‌നേഹത്തിൽ പരിപൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കും. ഉപാധികളില്ലാത്ത ഈ അലിവിനെത്തന്നെയാണ് ദൈവം, ഏലോഹിം, ഏൽ, അള്ള, ബ്രഹ്മം, വിഷ്ണു, ശിവം തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലുമൊരു സാങ്കേതികപദംകൊണ്ടു പഴയ യുഗത്തിൽ തങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നതെന്ന്, വേണമെങ്കിൽ, പഴയ തലമുറയിലെ വിവിധ മതസ്ഥർക്ക് പുതിയ തലമുറയോടു പറയാം.

Continue reading “സിമ്പിൾ ഫെയ്ത്തിന്റെ യുഗം – The Church in the Emerging World 3.0 [Part 3]”

ദൈവവിചാരത്തിന് ഇനി പുതിയ പാരഡൈമുകൾ – The Church in the Emerging World 3.0 [Part 2]

വ്യൂസ്‌പേപ്പർ ടീം

[Part 2 of 3. Part 1 ഈ ലിങ്കിൽ വായിക്കാം. Part 3 ഈ ലിങ്കിൽ]

2.1
വ്യാവസായിക ലാഭചിന്തയുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച വാർത്താമാധ്യമങ്ങൾ തന്ന exceptional and sensational സംഭവവിവരണങ്ങൾ വച്ചാണു പഴയ തലമുറ ഇതുവരെ ലോകം കണ്ടത്. അതിനാൽ മനുഷ്യസമൂഹം അതിവേഗം ഒന്നായിക്കൊണ്ടിരുന്നതു കാണാൻ അവരിൽ ഏറെപ്പേർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല (കാർട്ടീഷ്യൻ-ന്യൂട്ടോണിയൻ യാന്തിക ലോകവീക്ഷണത്തിൽ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മനുഷ്യബോധ പരിണാമത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചയാണത്).

സ്‌നേഹാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഒരുമ. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടൊടുവിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ നിഷ്‌കളങ്ക പരിശ്രമങ്ങൾകൊണ്ടു വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിനിമയസങ്കേതങ്ങളാലാണ് ഈ ഒരുമ അതിവേഗത്തിലായത്.

Continue reading “ദൈവവിചാരത്തിന് ഇനി പുതിയ പാരഡൈമുകൾ – The Church in the Emerging World 3.0 [Part 2]”

ഭാവിവിശ്വാസം, ഭാവിസഭ – The Church in the Emerging World 3.0 [Part 1]

വ്യൂസ്‌പേപ്പർ ടീം

[Part 1 of 3. Part 2 ഈ ലിങ്കിൽ വായിക്കാം. Part 3 ഈ ലിങ്കിൽ ]


പുതുതലമുറകളാൽ പുതിയൊരു മനുഷ്യരാശി

യേശു ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, അന്നത്തെ ലോകത്തിലെ അറിവിന്റെ രീതികൾ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു:

ഈ  രണ്ടു രീതികൾക്കും അതിന്റെ പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു; സവിശേഷനന്മകളും. സവിശേഷ നന്മകളെ സംയോജിപ്പിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകുന്നതാണ് മാനവ സാംസ്‌കാരികപരിണാമം. സമ്യക്കായ യോജിക്കൽ തന്നെ സംസ്‌കാരം.

യൂറോപ്പിനും ഭാരതത്തിനുമിടയിലൊരിടത്തു ജീവിച്ച കർത്താവിനു ശേഷമുള്ള മാനവ സാംസ്‌കാരികപരിണാമത്തിന്റെ രണ്ടായിരം വർഷത്തിനിടയിൽ അപഥസഞ്ചാരമുണ്ടായി. യൂറോപ്യൻ രീതി അതിന്റെ പരിമിതികളോടെ, കാർട്ടീഷ്യൻ-ന്യൂട്ടോണിയൻ ജീവിതവീക്ഷണവുമായി ലോകം മുഴുവന്റെയുംമേൽ ആധിപത്യത്തിനു ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് ആ അപഥസഞ്ചാരം. അതു കർത്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലാകുകയും ചെയ്തു.

Continue reading “ഭാവിവിശ്വാസം, ഭാവിസഭ – The Church in the Emerging World 3.0 [Part 1]”

പുതുതലമുറകളെ അനുയാത്ര ചെയ്തു വളരാം

മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു യുഗത്തിലൂടെയല്ല, ഒരു യുഗത്തിന്റെതന്നെ മാറ്റത്തിലൂടെയാണു നാം കടന്നുപോകുന്നത്.

അതു മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, മനസ്സിലായി എന്നു ഭാവിച്ചാൽത്തന്നെ അതുൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ, വ്യക്തികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന ആന്തരികസംഘർഷം ചെറുതല്ല.
വ്യക്തികളിലൊതുങ്ങാതെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളും കുടുംബബന്ധങ്ങളും തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും സാമൂഹികബന്ധങ്ങളുമെല്ലാം വലിഞ്ഞുമുറുകുന്ന തരത്തിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള സംഘർഷമാണത്. മാറ്റം അറിയുവാൻ, അംഗീകരിക്കാൻ, ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാതെവരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ദുരന്തം.

Continue reading “പുതുതലമുറകളെ അനുയാത്ര ചെയ്തു വളരാം”

Accompanying the Young Minds in Traversing the World of Ideologies (New World, New Generation & New Humanity – Part 1)

Prof. Leena Jose T.*

We are living in a new world: A world of the new generation: A world which is being led by young people too. Not only in technology and art, but in politics, economics and, of course, in religion as well. The change has already been started – atleast from the end of the last century. We can say that we are witnessing “not an epoch of  changes, but a change of epochs”: an “epoch change”.

Continue reading “Accompanying the Young Minds in Traversing the World of Ideologies (New World, New Generation & New Humanity – Part 1)”

Many a Paradigm Shift (New World, New Generation & New Humanity – Part 2)

Prof. Leena Jose T.*

In the new world, we have to change our minds. Change our mindsets and get ready for paradigm shifts in this ‘epoch change’ – the change of epochs. For that, we have to change our old spectacles.

Continue reading “Many a Paradigm Shift (New World, New Generation & New Humanity – Part 2)”

Equal Dignity: the Title Song of the New World (New World, New Generation & New Humanity – Part 3)

Prof. Leena Jose T.*

‘Equal dignity of all’ is the title song of the new generation and the new world. There is no antagonism or inequality between boys and girls of the new generation. They consider one another as equals. Older generation finds it difficult to understand the youngsters’ sense of equal dignity.

Continue reading “Equal Dignity: the Title Song of the New World (New World, New Generation & New Humanity – Part 3)”

We Want to Accompany Your Joys (New World, New Generation & New Humanity – Part 4)

Prof. Leena Jose T.*

The young people are emphasizing ‘the other side’ of the coin which we forgot to see. Theirs is not a contradiction or rebellion. If we call them rebels, some of them may become rebels. So, fathers and mothers, please do not provoke your children to anger, but bring them up with the training and instruction of unconditional and merciful love.

Continue reading “We Want to Accompany Your Joys (New World, New Generation & New Humanity – Part 4)”

സ്മാർട്ട് ഫോൺ എടുക്കൂ, അതൊരു പണിയായുധമാണ്

വ്യൂസ്‌പേപ്പർ ടീം

സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നു സംഘടനകളിലേക്ക്. സംഘടനകളിൽനിന്നു പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് (movements). കടന്നുപോകുന്ന പഴയ യുഗത്തിൽ മാറ്റം അങ്ങനെയായിരുന്നു. പുതുതലമുറകളുടെ പുതുയുഗത്തിലാവട്ടെ, മൂവ്‌മെന്റുകളെക്കാൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ‘മൂവ്’ (move) പ്രധാനമാകുന്നു.

ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നു; സ്വന്തനിലയിൽ മുൻകൈ (initiative) എടുക്കുന്നു; തന്നെത്താൻ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നു: MOVE.

Continue reading “സ്മാർട്ട് ഫോൺ എടുക്കൂ, അതൊരു പണിയായുധമാണ്”

സ്ത്രീശുദ്ധി: ലേവ്യപുസ്തകത്തിൽനിന്നു മുന്നോട്ട്

ഈപ്പൻ മാത്യു, കോഴഞ്ചേരി

സ്ത്രീയുടെ അശുദ്ധിയെച്ചൊല്ലി കേരളം മുഴുവൻ വികാരംകൊണ്ട ചില മാസങ്ങളാണ് കടന്നു പോയത്. ആചാര- അനാചാര ചർച്ചകളും ഉയർന്നു. വികാരങ്ങൾക്കു തീ പിടിക്കുകയും വ്രണപ്പെടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത് യുക്തിസഹവും ശാസ്ത്രീയവുമായ നിലപാടുകൾ പോലും വാശിയും കക്ഷിരാഷ്ട്രീയവും മാത്രമായി പരിഗണിക്കപ്പെടാം. എങ്കിലും തുറന്നുപറയാൻ മടിച്ചിരുന്ന പല പദങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പ്രായഭേദമെന്യേ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ പരസ്യസംവാദങ്ങളായി മാറിയതു നന്നായി.

Continue reading “സ്ത്രീശുദ്ധി: ലേവ്യപുസ്തകത്തിൽനിന്നു മുന്നോട്ട്”